Posts
معرفی شورای همکاری ها و ائتلاف اسلامی زنان
معرفی شورای همکاری ها و ائتلاف اسلامی زنان

شورای همکاری و ائتلاف اسلامی زنان نه یک نام که یک روش است روشی شورایی جهت همکاری. این روش با هدف هم افزایی نیروها مبتنی بر همدلی، همفکری، همگرایی و همکاری زنان با محوریت اسلامی به قصد پی گیری مطالبات به کار گرفته می شود. هم افزایی زنان در روش همکاری با یکدیگر به قصد […]