Posts
باز هم غیبت زنان در کابینه
باز هم غیبت زنان در کابینه

گزارش آفتاب یزد: «آنچه برای شما آرزوست، برای ما خاطره است» این واکنش اصولگرایان اســت وقتی اصلاح طلبان در تمام این ســالها تلاش کردند یک وزیر زن را در کابینه دولت خود جای بدهند و هر بار هم موفق نبودند. ســال ۹۶ که حســن روحانی برای بار دوم با رای قطعی مردم رئیس جمهور شــد، […]