Posts
تصاویر از خدمات فاطمه رهبر می گویند
تصاویر از خدمات فاطمه رهبر می گویند

فاطمه رهبر از بعد انجام وظیفه در مجلس نهم در کمیته امداد امام خمینی (ره) فرصت خدمت به زنان و خانواده ها و زنان سرپرست خانوار را پیدا کرد. این تصاویر بخشی از خدما او را در میان مردم نشان می دهد.