Posts
بررسی چالش های حوزه زنان و خانواده در رادیو
بررسی چالش های حوزه زنان و خانواده در رادیو

شناسایی و بررسی چالش های حوزه زنان و خانواده در برنامه بی قاب بی نقاب رادیو گفتگو سه شنبه ۱۷ تیر ساعت ۱۶ در رادیو گفتگو چالش های حوزه زنان و خانواده به بحث و بررسی و نقد گذاشته می شود. میهمانان برنامه: توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و مدیر شورای همکاری های […]