Posts
از یادداشت های تلگرامی/۲۱مهر؛ معاونت امور زنان و خانواده اگر در اجرا وارد شود به این معنی است که از وظیفه اصلی و ماموریت خود وامانده.
از یادداشت های تلگرامی/۲۱مهر؛ معاونت امور زنان و خانواده اگر در اجرا وارد شود به این معنی است که از وظیفه اصلی و ماموریت خود وامانده.

توران ولی مراد- مدیر شبکه ایران زنان در خبر آمد که “دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر معاونت امور زنان و خانواده در رابطه با جزئیات طرح‌های ارایه‌شده، بیان داشت: یکی از طرح‌هایی که پورپوزال اولیه آن ارایه شده، طرح بزرگ توان‌افزایی زنان روستایی و عشایر است و از آن‌جایی که معاونت امور زنان و […]