Posts
سیاست های اجرایی تحکیم خانواده تدوین شده است
سیاست های اجرایی تحکیم خانواده تدوین شده است

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، در گفتگو با فریبا حاجی علی رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مطرح شد؛  ریکا حسامی اشاره: از زمانی که ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شده است که در راس آن رئیس جمهوری قرار دارد امیدهای زیادی برای حل مشکلات زنان و خانواده به وجود آ مده است. دبیرخانه این […]