Posts
در نشست با رئیس مجلس مطرح کردم: معاونتی برای امور زنان و خانواده برای مجلس
در نشست با رئیس مجلس مطرح کردم: معاونتی برای امور زنان و خانواده برای مجلس

توران ولی مراد/ مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان تهیه و تصویب قوانین لازم و نظارت بر اجرا و عملکردها ماموریت مجلس است. در حوزه زنان و خانواده در هر دو حوزه خاصه ماموریت نظارتی عملکرد مجلس در این ارتباط کمرنگ بوده است. قبل از شکل گرفتن نهادی فراقوه ای جهت انجام ماموریت […]