Posts
معاونت امور زنان رئیس جمهور بدون مدیر مسئول پاسخگو
معاونت امور زنان رئیس جمهور بدون مدیر مسئول پاسخگو

توران ولی مراد تاریخ انتشار:۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ایام سفر به نیویورک و حضورهای بین المللی برای امور زنان و خانواده است. نیروهای مختلف اعم از دولت و مجلس و تشکل های مدنی راهی کشورهای دیگر می شوند تا راهبردهایی را در حوزه زنان و خانواده به پیش برند. این راهبردها چیست و با چه برنامه […]