Posts
تست روانشناسی مدیریت خشم
تست روانشناسی مدیریت خشم

خشم یک عکس العمل قدرتمند است که می تواند بر ارتباطات اجتماعی و خانوادگی شما تاثیر بگذارد . پس چه بهتر که برای جلوگیری از ابراز آن با روش های نادرست و صدمه زننده ، راههای مدیریت آن را بیاموزیم . آیا در کنترل خشم خود مشکل دارید؟ آیا خشمتان را از روش ناسالمی که […]