ابعاد مختلف خشونت علیه زنان – خشونت علیه خود/۲

3 اسفند 1399
شبکه ایران زنان؛  

📍یادداشت ۲

🔍چه به روز انسان معاصر آمده است؟
گویا به معنای حقیقی کلمه انسانِ امروز دچار نوعی خودآزاری پنهان ناشی از ضلالت و سردرگمی شده است؛ ضلالتی که از گم گشتگی می آید.
در دنیایی که شیوه اش سرگرمی و فریبندگی است، بدیهی است انسان بجای حرکت، مشغول شود و عقب گرد کند.
شاید بزرگ ترین گمشده ی زن مسلمان معاصر، همین هویت گم شده و آشفته ی وی در شلوغی بازار دنیا باشد.
جایی که حق با ناحق جابجا شده، اصالت ها جای خود را به مصلحت ها بخشیده و حرکت ها به بهانه ی انحراف و شبهه، در نطفه خفه شه اند، بدیهی است زن مسلمان هم سرگرم و مشغول شده باشد. گاه به نام فمینیسم اسلامی، انگِ تندروی بپذیرد و گاه به خاطر زن بودن، ابزار بهره کشی مدرن بشود.
برخی زن مسلمان را بابت نقش های متعددش مورد تمسخر قرار می دهند. او را بخاطر اینکه گاه باید نقش یک بانوی تر و تمیز و فکور و اندیشمند را بازی می کرده و گاه بعنوان یک مادر خانگی تنها دغدغه اش فرزندانش بوده اند، شماتت می کنند و معتقدند زن ابزار حاکمیت است و هرجا لازم بوده در عرصه ی سیاست و اجتماع، خودی نشان بدهد، به او امر را مشتبه می کنند تا نقشش را به خوبی ایفا کند و هر وقت نیازی به او نباشد، او را در پستوی خانه حبس می کنند.
با استعانت از همین تهمت ها و افترائاتِ عامدانه و یا جاهلانه، قشر عظیم زنان طبقه ی متوسط اجتماعی را که نه به اقلیت حق و نه به  اقلیت باطل، تعلق جدی نداشتند، با خود همراه کرده و در دوگانه‌ی مصرف و غصه بابت عدم امکان مصرف، در دنیای شلوغ و میان روزمرگی ها، مشغول و سرگرم کرده اند.
💡غافل از اینکه در باور و نگرش اسلامی، تفکر منطق فازی مبتنی بر ضروریات و اقتضائاتِ اصیل انسانی در جامعه ی توحیدی، اصلِ مقدم انتخاب های انسان و همان حقانیت اسلامی است.
🕯️در نگرش اسلامی هرجا لازم است زن، درون خانه باشد، باید که درون خانه باشد و این، بزرگ ترین حرکت اوست و هرجا هم که باید وسط میدان باشد، دقیقا میانه ی عرصه ی جهاد است و این، باز حقیقی ترین انتخاب او بوده است.
تعارض میان احادیث مختلف و سیره و منش بانوان اسوه در صدر اسلام، مبین همین نکته است که هدف، شناخت موقعیت و موضع گیری مناسب در مقابل هر موقعیت است.
💡از سوی دیگر در حال حاضر بسیاری از شاخصه‌های موفقیت و هویت مطلوب برای زنان، بر اساس الگوی مردانه بازتعریف شده است. وقتی مولفه‌هایی هم‌چون: تحصیل، درآمد و اشتغال را به‌عنوان نشانگان هویت‌یابی صحیح برای زنان مسلمان ایرانی معرفی می‌کنیم، نه تنها به ناچار زن را در موقعیتی متعارض و رنج‌آور نسبت به داشته ها و کشش‌ها و نیازهای طبیعی خودش و صد البته اجتماع، در زمینه‌ی فرزندآوری، همسرداری و مادری، قرار می دهیم، بلکه به دلیل عدم طراحی صحیح و اصولی مبتنی بر دو مؤلفه‌ی انسانِ خداباور و مقتضیات عرفی جامعه‌ی اسلامی، در نهایت زنان را با تناقضاتی آشکار در زمینه‌ی تصمیم‌گیری یا سرسپردگی، اقدام و عمل یا تعلل و بی‌عملی و آرامش و تکلیف‌محوری یا لذت‌جویی و سرگرمی، رها می‌کنیم. فرآیندی که در نهایت زن را به افسردگی، عدم حرکت و بازیگری و ایفای نقش‌های کاذب و سرگرم‌کننده اما بی‌معنا می‌کشاند و او را در وادی حریت و سرگشتگی رها می‌سازد.
🌱در حالی که در عالمی که انسان به ما هو انسان، هدفش بندگی است، دنبال کسب فرمان برای ادای تکلیف است نه به دنبال فرصتی برای سرگرمی و نه در جستجوی اندوهی برای فقدان، شاید بزرگ ترین ظلم به زن همین دور کردن او از تکلیف محوری و از معرفت اندیشی و از خودآگاهی و اِشرافِ وی بر نقش و داشته ها و وظیفه های انسانی و سپس جنسیتی خویش است.
ادامه دارد….
الهام غفاری دانشجوی دکترای مطالعات زنان

#بانونگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی
#خشونت_علیه_زنان
#خشونت_علیه_خود
@Banounegar
https://eitaa.com/Banounegar

ابعاد مختلف خشونت علیه زنان – خشونت علیه خود/۱