خوانشی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین/۳

22 اسفند 1399
شبکه ایران زنان؛  
 1. 📌خوانشی واقعی و مبتنی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه🔗 یادداشت ۳🔹 نگاه دینی (اسلام) براساس دو گزاره حق و تکلیف با ابتکار عدالت جنسیتی در حقوق و انعکاس آن در قوانین در اجرا کمی دچار اعوجاج و انحراف از اهداف و نیات قانون گذار شده است.
  بازخوانی و باز تحلیل مواد قانونی که حاصل تطورات تاریخی قانونی و متأثر از رویکرد های متفاوت به زن و خانواده می باشد، بیانگر یک واقعیت است که شاید بیشترین تأثیر در بروز چالش های امروز حقوق زن چه در بستر تعریف او در خانواده وچه شخصیت مستقل می باشد .
  ❗️بعضی از مواد به نظر می رسد برمبنای رویکرد سنتی به زن ودردوره اول قانون گذاری تصویب شده است حال اینکه انقلاب اسلامی براساس شاخص های فقه اجتماعی امام خمینی ومکتب فکری ایشان نگاه متفاوتی را اززن معرفی ودرعمل هم با مشارکت مستقیم او در همه امورات ومقدرات سیاسی واجتماعی حداقل توقع را در زنان ایرانی ایجاد کرد که بعضی از قوانین به شدت منتظر ومحتاج به روز رسانی هستند.🔅 در ادامه یادداشت های قبل ذیل فصل هشتم قانون مدنی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی که با تعریف تلویحی از خانواده تکالیف زوجین رادر نقش پدرومادر ،نقش هایی طبیعی که منصرف از هرنوع طبقه وسطح ومنزلت اجتماعی وجود دارند، بررسی می شود.🔺در این ماده تشیید مبانی خانواده بدون توجه به شاخص های تشیید وتحکیم مبانی خانواده به امری تفسیرپذیرو شخصی و سلیقه ای تبدیل شده است.
  🔻 عدم هماهنگی والبته هم آهنگی رشته ها ومطالعات مرتبط در حقوق خانواده نظیر روانشناسی و جامعه شناسی در ایجاد رویه های سلیقه ای در مواجهه با این ماده شاید از مؤثرترین عوامل باشد.

  ‼️ فقدان نظام شاخص های علمی و استاندارد بر اساس عرف و فرهنگ دینی و ایرانی در عمل و اجرا در تشخیص میزان سهم تقصیر هریک از زوجین در فروپاشی کانون زندگی خود و به نص صریح ماده ۱۱۰۴که وارد بحث تربیت اولاد می شود اولادی که سرمایه اجتماعی هرجامعه می توانند باشند و در سعادت و یا شقاوت ، رشد یا عقب ماندگی جامعه دارای نقش واثر مستقیم هستند نشده است. لذا نظام خانواده در جوامع مختلف کانون ثقل برنامه ریزی های استراتژیک دولت ها است.

  🔸 قانون گذار ما نیز با یک نگاه حقیقتا منطقی پس از مکلف کردن زن و شوهر به حسن معاشرت در ماده ۱۱۰۳ که البته در مسیر قانونگذاری راه رشد و ارتقاء مفهومی و قوانین تکمیلی و توضیحی را متناسب طی نکرده است .
  ادامه دارد…
  #بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی
  #قوانین_خانواده
  #قانون_مدنی

  سکینه السادات پاد
  دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی –وکیل پایه یک دادگستری – عضو کمسیون بانوان وخانواده مرکز وکلا خراسان رضوی

 2. خوانشی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/۴