خوانشی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/۴

22 اسفند 1399
شبکه ایران زنان؛  

📌خوانشی واقعی و مبتنی بر عرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه

🔗 یادداشت ۴

🍃در ماده ۱۱۰۴ به تکلیف مشترک زوجین در تشیید و تحکیم مبانی خانواده با قید باید با سهم مشترک زن و مرد تاحدودی بسترهای لازم برای انجام تکلیف را نامتوازن ترسیم کرده است و از بعضی جهات می توان گفت رها کرده است .

🔹 شاخص کیفی مهم در تکلیف مندرج در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی اعطای آرامش و حسن امنیت زوجین در نقش و جایگاه همسران است . توجه و پایبندی زوجین به تأمین نیازهای اولیه انسانی یکدیگر که یقیناً نتیجه آن آرامش سرشار است و در پناه آرامش و روح متعادل در نظام خانواده می توان چنین زن و شوهری را مکلف به معاضدت در تشیید و تحکیم مبانی خانواده کرد. بی تردید گزاره های مختلف از جمله وضعیت معیشت و اقتصاد ،امنیت شغلی، برخورداری از حقوق اولیه و بنیادین در پرتو یک نظام هماهنگ اجتماعی همه و همه می توانند به تنهایی اراده زوجین را در معاضدت بی اثر یا اثربخش ترکنند.

☑️ قوانین حوزه خانواده مبتنی براین واقعیت ها می تواند در اجرا و تفسیر در محاکم کارکرد واقعی داشته باشد و الا بدون توجه و بررسی شرایط حاکم بر روح و روان زن می بایست عمل به مر قانون یعنی ماده ۱۱۰۸ با قوه قهریه ملاک باشد بررسی نمی کنند چرا زن حاضر به تمکین که از ابتدایی ترین مؤلفه ها در آرامش زوجین در تحکیم خانواده نمی شود و متعاقب آن نفقه به او تعلق نمی گیرد.

🔴 این حکایت واقعی امروز محاکم خانواده است : تمکین میکنی «یک کلمه پاسخ من را بده … اجازه دهید توضیح دهم … نه توضیح اضافه نده بگو بله یا نه» زن به تبعات -نه- اگاه است ولو به دروغ میگوید بله تمکین می کنم تا بتواند نفقه دریافت کند و یا کراهت آنقدر شدید است با علم می گوید نه تمکین نمی کنم و این دور ناقص آنقدرمی چرخدکه خانواده در مفهوم واقعی خارج شود چه کسی برای تحکیم آن تلاش کند؟

🔻 فرزندان رهاترین فرد از خانواده هستند مادر برای امرار معاش او باید پله های محاکم را روزانه گز کند شاید پدرش را بر اساس ماده ۱۱۹۹ وادار به پرداخت نفقه کند البته پس از اثبات شرایط مندرج در ماده ۱۱۹۸ و تربیت مدنظر قانون گذاردر ماده ۱۱۰۴ بی توجه ترین مفهوم درعمل می باشد.

📛 اگر جنگ و نزاع های خونین پدر و مادر پس از سپری شدن ۷ سال به سامان برسد با فرزندی مواجه می شود که دیگران او را تربیت کرده اند بدون انجام تکلیف قانونی پدر ومادر و قانون گذار در این ماده تکلیف گذاری کرده است اما به سیاق همه دنیا مصلحت محورانه حقوق پایمال شده کودک در عدم عمل به ماده ۱۱۰۴ را در رسیدگی هم زمان به طور کامل در چتر حمایت خود قرارنداده است و دادگاه خود را فارغ از توجه و تصمیم در خصوص کودک می داندچون احتمالا خواسته دعوی مطروحه منصرف از آن است .
✅ به نظر می رسد قانون گذار در راستای رویکرد خانواده محوری خود ازجمله در مواد۱۱۰۴ قانون مدنی میبایست در عرصه تقنین، تنقیح واصلاح به سرعت خود رابه روز رسانی وچابک سازی کند و جنس قضا در محاکم خانواده نیز بر اساس رویکرد تحولی جدید قوه قضاییه و ریاست محترم وفرزانه آن مبتنی برسند تحول بدیع تر ومنطقی تر وواقعی تر شود.

بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی
سکینه السادات پاد
دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی –وکیل پایه یک دادگستری – عضو کمسیون بانوان و خانواده مرکز وکلا خراسان رضوی

خوانشی واقعی از حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه/۱

خوانشی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین/۳

  1. ‌خوانشی واقعی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه/۲

  2. خوانشی واقعی در حقوق و تکالیف زوجین در قانون مدنی و سایر قوانین/۵

  3. خوانشی مبتنی بر عرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین در قانون مدنی و سایر قوانین/۶