سیر تطوررات قوانین زن و خانواده در ایران/۲

16 مرداد 1400
شبکه ایران زنان؛  

✍ یادداشت۲

در مقدمه قانون اساسی نه تنها زنان در میدان های حیات اجتماعی و سیاسی مشارکت داده شدند؛ بلکه دراصول متعدد ازجمله اصل ۲۰ و۲۱ و ۲ و ۳ از تمامی حقوق بنیادین برخوردار گردیدند. و این هویت حقوقی وانسانی بیانگر نگرش اسلامی حاکم بر قانون اساسی و قوانین عادی می باشد. بدون تردید اجتهادهای فقهی حضرت امام خمینی(ره) و سایر فقهای معاصر در این تحول نقش محوری وکلیدی داشت و شبهه ناهماهنگی احکام ومقررات اسلام در زمینه حقوق زنان وخانواده را در قالب قوانین موضوعه پاسخ داد و ادعای اینکه قوانین ثابت اسلام نمی تواند پاسخگوی احتیاجات دایما درحال تغیییر را بدهد از همان ابتدا توسط نظریه پردازان نظام چون شهید مطهری منبعث از دیدگاه مترقی فقهی امام بی جواب نماند و اثبات شد. اسلام امکان تغییر در قوانین را فراهم ساخته است اما در انطباق و هماهنگی بامقتضیات زمان باید از دو عنصر “جمود” و “جهل” برحذرباشد.

📣 دوره سوم تطورات حقوقی و سیرقانونی در حوزه زن و خانواده می توانست و می تواند دوره طلایی زن، در تراز انقلاب اسلامی باشد. در این دوره است که رهبر انقلاب شجاعانه می فرماید خانمها حق دارند در سیاست دخالت کنند وتکلیف شان این است. فلذا دراصل ۶۲ قانون اساسی شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده را به قوانین عادی موکول می کند و قوانین عادی درسال ۵۸ فصل دوم قانون انتخابات رابه آن اختصاص داد که به موجب آن زنان همانند مردان حق انتخاب نمودن دارند.
⁉️ به راستی انقلابی که کرامت وحقوق بنیادین زن را تا این حد اعلی و فراتر از نسل های چندگانه حقوق بشر بین المللی شناسایی، احترام، تضمین وصیانت کرده است آیا امروز در چهل سالگی وگام دوم می بایست مساله ای به نام زن داشته باشد؟! یا می بایست برنامه تحولی و قابل ارایه برای زن وخانواده درسطح جهان وبشریت داشته باشد؟!
چالش امروز در حقوق زن و خانواده کجاست؟ مسایل مستحدثه ونیازهای دختران انقلاب به فراخور تغییرات وتحولات چگونه باید حل گردد؟ متولی چه کسی است؟ کوتاهی ازکجا وتوسط چه کسانی و چرا صورت گرفته است؟ آیا دختران انقلاب احساس خوشایندی با حقوق شناسایی شده خود و قوانین تضمین کننده آن دارند؟ قوانین موجود چقدر به پایداری خانواده واحساس امنیت و آرامش روحی زنان کمک می کند؟

✍️ بانو نگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی سعی دارد در مسیر تحولی تمدن نوین اسلامی مسیر گامها را تبیین نماید.

بانو نگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی

https://t.me/joinchat/AAAAAFaPQQkmnrQpXPb3mw

سیر تطورات حقوق زن و خانواده در ایران/۱