سیر تطورات حقوق زن و خانواده در ایران/۱

16 مرداد 1400
شبکه ایران زنان؛  

✍ یادداشت ۱

🔗 حقوق زن و خانواده در قوانین ایران سه دوره متفاوت را گذراند که توجه به این سه دوره و بررسی موفقیت ها و عدم موفقیت های هرکدام برای مسیر پیش رو اجتناب ناپذیر خواهد بود.

📣 دوره اول: قانون ازدواج سال ۱۳۱۰و قانون مدنی ۱۳۱۳ که مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه مصوب شد و ملاک نوعا آرای اجماعی و مشهور فقها بود.

🔒 دوره دوم : قوانین سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ تب و هیجان های زنان فرنگ رفته تحت تاثیر افکار جنبشهای فمینستی و تاثیر آنها در قوانین خاص نظیر قانون حمایت خانواده که همین مسیر تا پیروزی انقلاب اسلامی در بعد قانونی در مصوبات مورد اهتمام بود و سردمداران این حرکت و تابعین فمینیست ها متاثر از اسناد بین المللی حقوقی کردن خانواده و مباحث مرتبط با آن و نیز تحولات در خصوص حقوق زن را افتخارآمیز می دانستند البته تمرکز بر قوانینی نظیر قانون انتخابات سال ۱۳۰۴ که مطابق مواد ۱۰ و۱۳ آن از جمله کسانی که از حق انتخاب کردن محروم بودند زنان بودند و نیز قانون انتخابات ۱۳۲۹ که زنان از شرکت در انتخابات محروم بودند شاید تا حدودی تب تبعیت از جریانهای جهانی در آن سالها قابل توجیه پذیر کند.

🔹 دوره سوم : ( انقلاب اسلامی ) قانون گذاری در زمینه مسایل زنان و خانواده به نظام قانون مدنی دوره اول یعنی مقررات شریعت با اندکی تحولات بازگشت. نظام برآمده از انقلاب اسلامی مبتنی بر دیدگاههای امام خمینی درمقابل واقعیات جامعه و تحولات و تطورات با پذیرش عناصر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد و تغییر در شیوه های استنباط تغییراتی در نهادهای حقوقی و فقهی با وضع قوانین جدید در موضوعاتی نظیر طلاق، مهریه، اجرت المثل، حتی دیه و ارث ایجاد کرد. زن درنظام حقوقی ایران پس ازانقلاب در آغازین روزها و دربالاترین سند ملی به عنوان قشری که ستم بیشتری از نظام طاغوت متحمل شده بود هویت حقوقی و انسانی اش شناسایی و مقررشد حقوقش استیفا گردد. زن در تلقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازحالت شی و یا ابزار بودن و در خدمت اشائه مصرف زدگی و استثمار بودن خارج شد و در واحد بنیادین جامعه یعنی خانواده وکانون اصلی رشد و تعالی مقرر شد ضمن باز یافتن وظیفه پر ارج مادری پذیرای مسوولیتی خطیر و مبتنی بر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش وک رامتی والاتر شود.

ادامه دارد…

 

بانو نگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی
https://t.me/joinchat/AAAAAFaPQQkmnrQpXPb3mw

سیر تطوررات قوانین زن و خانواده در ایران/۲