جریانات دینی و مسائل زنان/۲

26 دی 1399
شبکه ایران زنان؛  

🔗یادداشت(۲)

📌جریان نو اندیشان دینی(تجدد گرایی)

🔻جریان نو اندیشان دینی با پذیرش اصول و چارچوب های مدرنیته، تلاش خود را صرف هم خوانی اسلام با مؤلفه های فرهنگ مدرن نموده است. نو اندیشان دینی در مسیرِ پیشبرد دو پروژه اصلی خود، یعنی «تحقق مدرنیته در جامعه» و «ارائه تفسیری مدرن از دین» ناگزیر به نقد موقعیت موجود زنان شدند.
🔒 «مدرنیته» در اندیشه فکری این طیف یک «منظومه فکری منسجم» نیست و قائل به برداشت قسمت هایی از آن هستند(تجزیه گرایی) لذا بخش های از نگرش «تمدن غرب» در موضوع زنان مورد اقبال این جریان فکری قرار می گیرد. از این روی از یک سو بر حفظ کیان «خانواده» تاکید و به نقش زن در خانه به عنوان همسر و مادر توجه می گردد و از سوی دیگر با توجه به «فرد گرایی مدرن» از سلسله مراتب نقشی در خانواده و مدیریت مرد بر آن انتقاد می کند و خواهان «برابری نقش ها در خانواده» هستند. فرد گرایی نوعی الگوی اجتماعی انسان مدرن است که تمامی تفاوت های طبیعی میان زن و مرد را انکار می کند و معتقد است تمامی مسئولیت ها و کارهایی که از عهده مردان بر می آید از سوی زنان نیز قابل انجام است و می بایست «تبعیض جنسیتی» در جامعه از میان برداشته شود .
🔺تجددگرایان معتقدند می بایست موانع محیطی و فرهنگی را جهت ظهور و بروز خلاقیت های زن در جامعه زدود و این ممکن نمی شود مگر اینکه موانع «اشتغال» زنان در جامعه از میان برداشته شود در واقع متعالی ترین تعریفی که این جریان دینی از فعالیت زنان در «عرصه جامعه» دارد، «فعالیت های اقتصادی زنان» در جامعه همپای مردان می باشد. از این رو رویکرد خاص این طیف به مسائل زنان «جامعه گرایی» می باشد.
جامعه گرایی مد نظر این جریان منبعث از مدل های غربی مشارکت زنان با محوریت مراعات «تساوی زن و مرد» و «عدم تبعیض بر اساس جنسیت»، که در «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» ظهور تام دارد، می باشد مطابق با این دیدگاه باید به سوی تساوی حقوق زن و مرد در اجرای مناصب مختلف مدیریتی حرکت کرد.
▪️از سوی دیگر نواندیشان دینی سعی در ارائه «تفسیری مدرن از دین» دارند به موجب این نگاه، راه حل مسائل زنان را در به کار گیری علومِ جدید می داند؛ علومی که مبتنی بر «عقل ابزاری» هستند. یکی از ویژگی های عقل ابزاری «تاریخی شدن ارزش های انسانی» و پذیرش «نسبیت در فهم حقایق دینی» است.بر این اساس هیچ معرفتی حتی معارف دینی «ثابت» نیستند و به نوعی «زمانمند» و «مکانمند» به شمار می آیند و نگاه ثابت دینی را نمی پذیرند. بیش تر اندیشمندان این طیف بر این باورند که آیات قرآن از جمله آیات مربوط به زن عصری بوده و شأن تاریخی دارند از این رو اجتهاد خصوصا آن بخش از احکام دین که مربوط به تفاوت های زن و مرد می باشد می بایست با توجه به زمان و مکان تغییر نماید از این منظر سنت، با عنوان نفی گذشته و به بهانه تحول ذبح می گردد.
❗️بر این اساس آنها معتقدند آنچه مورد قبول اسلام است ،حضور زن همپای مردان به لحاظ موضوع فعالیت، مقیاس فعالیت و مجرای فعالیت در جامعه است و البته منظور از اسلام، اسلامی است که نگرش نسبی گرایانه به احکام دارد چرا که می بایست اجتهاد، متناسب با زمان و مکان تغییر نماید.
ادامه دارد…
📣بانونگار رسانه بانوان انقلاب اسلامی
✍️زهرا عباسپور پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده
https://eitaa.com/Banounegar
@Banounegar

جریانات دینی و مسائل زنان/۱

جریانات دینی و مسئله زنان/۳