• مسئله خشونت علیه زنان را نمی‌توان فقط با قانون رفع کرد
  • کسی به دنبال رسیدگی به مطالبات زنان نیست
  • مشکل ما اساسی تر از این حرف‌ها‌ست!
  • توران ولی مراد: برخورد با موضوع زن سیاسی شده است
  • رفع خشونت از زنان با"خانواده محور"ی یا "کپی برداری از غرب"
دایر شده توسط نگاه نرم