۰۱ آبان ۱۳۹۶
23 October 2017
  • خانواده، بی سرپرست است
  • از یادداشت های تلگرامی/ نظریه پردازان و مدیران مطالعات زنان
  • از یادداشت های تلگرامی؛ معاونت امور زنان و خانواده اگر در اجرا وارد شود به این معنی است که از وظیفه اصلی و ماموریت خود وامانده.
  • از یادداشت های تلگرامی، صورت های آرایش کرده و حضور عروسکی زنان نشان چیست؟
  • ولی مراد: لزوم چینش فراجناحی معاونت زنان برای پیشگیری از تکرار اشتباهات
دایر شده توسط نگاه نرم